button f

button g

button h

button i

fe

gddkia

ue

Dane ogólne

 

mapa H

NAZWA PROJEKTU: Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice - Częstochowa

NAZWA KONTRAKTU: „Budowa autostrady A1 Tuszyn - Pyrzowice, odcinek H: węzeł Zawodzie (bez węzła) – węzeł Woźniki (z węzłem)”- od km 442+500 do km 459+200

NUMER PROJEKTU: POIS.03.01.00-00-0015/16

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: 2 607 614 076,74 PLN

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE: 27.06.2016

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ: Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 1 355 184 582,35 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU H: netto: 467 046 300,28 PLN, brutto: 574 466 949,36 PLN w tym VAT 23%: 107 420 649,07 PLN

CEL PROJEKTU: Stworzenie bezpiecznego odcinka drogi, zapewniającego wysoki komfort ruchu pojazdów

TERMIN ZAKOŃCZENIA KONTRAKTU: 17.06.2019

Realizacja autostrady A-1 jest inwestycją o znaczeniu europejskim. Konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju. Autostrada jest ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. Nr 128, poz. 1334, z późn. zm.) oraz Uchwale Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015”. Projektowane przedsięwzięcie stanowi część Koncepcji Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ogłoszonej przez Prezesa Rady Ministrów w Monitorze Polskim nr 252 z 2012 roku. Nowo wybudowana autostrada autostrady będzie znaczącym czynnikiem sprzyjającym ożywieniu gospodarczemu ze względu na wiążące się z nią możliwości wzrostu popytu na usługi i towary krajowe, a w zakresie inwestycji budowlanych, przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstw wykonawczych jak również innych podmiotów gospodarczych obsługujących budownictwo.

Opis kontraktu

W ramach zadania: Budowa autostrady A1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice, odcinek H węzeł Zawodzie (bez węzła) – węzeł Woźniki (z węzłem)” wybudowany zostanie odcinek o długości 16,7 km - od km 442+500 do km 459+200 o nawierzchni betonowej. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa śląskiego. Przebiega przez powiaty częstochowski oraz lubliniecki, obszary administracyjne gmin Konopiska, Poczesna, Starcza, Woźniki oraz miasta Woźniki. Droga na projektowanym odcinku przebiega głównie przez tereny rolnicze i częściowo leśne. Trasa projektowanej autostrady przecina tereny luźnej zabudowy jednorodzinnej zlokalizowanej wzdłuż istniejącej sieci dróg powiatowych i gminnych.

Korzyści bezpośrednie wynikające z funkcjonowania autostrady:

 • przejęcie części ruchu z istniejących dróg krajowych i wojewódzkich;
 • odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych;
 • skrócenie czasu podróży;
 • oszczędności paliwa;
 • zapewnienie komfortu jazdy;
 • zmniejszenie ryzyka wypadków;
 • ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg;
 • przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów.

Funkcjonowanie nowego układu komunikacyjnego wpłynie pozytywnie na środowisko poprzez przejęcie znacznej części ruchu, który w obecnej chwili porusza się po drogach sąsiednich, w tym ruchu szczególnie uciążliwych samochodów ciężkich. Spowoduje to poprawę klimatu akustycznego, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, gleby i wód na terenach znajdujących się w pobliżu dróg, które zostaną odciążone przez autostradę. Zastosowanie nowoczesnych materiałów i technologii, w tym wysokiej jakości nawierzchni, systemów odwodnienia, systemów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz efektywnych urządzeń ochrony środowiska (zabezpieczeń akustycznych, urządzeń do podczyszczania wód opadowych, przejść dla zwierząt, nasadzeń zieleni itd.) przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości autostrady dla środowiska oraz polepszy warunki bezpieczeństwa zarówno dla pieszych, jak i dla ruchu samochodowego.

Celem inwestycji jest:

 • wybudowanie odcinka autostrady o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi,
 • stworzenie bezpiecznego odcinka autostrady zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróży.

Zakres robót na przedmiotowym obejmuje:

 • budowę odcinka autostrady A1 o długości 16,7 o nawierzchni betonowej,
 • budowę MOP-ów kat. I: Starcza Zachodnia, Starcza Wschodnia,
 • budowę węzła drogowego Woźniki, 
 • budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z autostradą,
 • budowę dróg obsługujących tereny przyległe do projektowanego pasa drogowego,
 • budowę dróg serwisowych,
 • budowę obiektów inżynierskich (wiadukty drogowych, mosty, przejścia),w zakresie niezbędnym do sprawnego funkcjonowania zrealizowanej autostrady,
 • budowę ekranów akustycznych, 
 • budowę prepustów, przejść ekologicznych wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym,
 • budowę ogrodzeń drogi, 
 • nasadzenia zieleni, 
 • przebudowę sieci melioracyjnej, 
 • budowę systemu odwadniania drogi, podziemne zbiorniki retencyjne wraz z separatorami i biologicznymi oczyszczalniami ścieków socjalno-bytowych z MOP, 
 • budowę oświetlenia drogowego, 
 • budowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej, telekominikacyjnej.

Parametry techniczne autostrady

 • długość odcinka 16,7 km, klasa drogi A z nawierzchnią z betonu cementowego,
 • prędkość miarodajna: 130km/h
 • typ przekroju: 2x2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, z możliwością dobudowy 3 pasa; szerokość pasa ruchu   3,75 m
 • szerokość pasa awaryjnego 3m
 • szerokość pobocza gruntowego: 1,80-3,45 m
 •  szerokość pasa dzielącego 5,00-12,50 m
 •  szerokość opaski prowadzącej 0,5 m

Wykaz obiektów inżynierskich

Lp. Nr obiektu Lokalizacja [km] Położenie
1 WD-383 442+911,80 Wiadukt w ciągu drogi gminnej DL01 oraz DL02 nad autostradą A1
2 WD-384 443+760,12 Wiadukt w ciągu drogi powiatowej DP 1055S
3 WD-386 445+991,22 Wiadukt nad drogą wojewódzką nr 904
4 PG - 387 446+777,20 Przejazd gospodarczy – gmina Poczesna
5 WD - 388 447+995,34 Wiadukt zlokalizowany na pograniczu gmin: Poczesna i Starcza, w ciągu drogi gminnej DL04
6 WD - 389 449+410,14 Wiadukt zlokalizowany w gminie Starcza, w ciągu drogi gminnej ul. Polna – droga gminna DL05
7 WD - 390 451+088,26 Wiadukt w ciągu drogi powiatowej DP 10553S, gmina Starcza
8 MA - 391 451+575,45 Most nad rzeką Kamieniczką, pełniący również funkcję przejścia dla zwierząt dużych.
9 WD - 392 452+250,05 Wiadukt zlokalizowany w gminie Woźniki, w ciągu drogi gminnej DL06
10 MA - 393 453+490,66 Most nad rzeką Kamieniecki, pełniący również funkcję przejścia dla zwierząt średnich
11 WD - 394 453+765,14 Wiadukt zlokalizowany w ciągu drogi powiatowej nr 1023S
12 PG - 395 454+470,05 Wiadukt nad drogą dojazdową pełniący funkcję przejścia dolnego dla zwierząt średnich
13 PG - 396 455+470,00 Wiadukt nad drogą dojazdową pełniący funkcję przejścia dolnego dla zwierząt średnich
14 PG - 397 456+962,50 Wiadukt nad drogą dojazdową pełniący funkcję przejścia dolnego dla zwierząt średnich
15 WA – 398 457+434,339 Wiadukt nad drogą powiatową DP2338S
16 WD – 399 458+620,14 Wiadukt w ciągu łącznicy Węzła Woźniki
17 WD – 399a 459+004,58 Wiadukt w ciągu drogi gminnej DG635001S
18 PZS – 1 446+275,00 Przejście dla średnich zwierząt w gminie Poczesna
19 PZS – 2 448+477,72 Przejście dla średnich zwierząt zespolonego odcinka z ciekiem Klepaczka
20 PZS – 3 446+275,00 Przejście dla średnich zwierząt w gminie Woźniki
21 PZM – 10 459+092,42 Przejście dla małych zwierząt
22 PZM – 10-1 0+232,94 Przejście dla małych zwierząt w ciągu drogi dojazdowej DD38

Zestawnienie małych mostów (MM)

Lp. Nr obiektu Lokalizacja [km] Położenie
1 MM-07 0+174,73 Przeprowadzenie rzeki Ligockiej pod projektowaną łącznicą L3L
2 MM-08 0+054,12 Przeprowadzenie rzeki Ligockiej pod projektowaną drogą łącznikową
3 MM-09 0+093,50 Przeprowadzenie rzeki Ligockiej pod projektowaną łącznicą L4L
4 MM-10 0+153,75 Przeprowadzenie rzeki Ligockiej pod projektowaną drogą gminną DG635001S